รายงานโครงงานสหกิจศึกษากระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว สำหรับธุรกิจวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานโครงงานสหกิจศึกษากระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว สำหรับธุรกิจวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

รายงานโครงงานสหกิจศึกษากระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อแผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว สำหรับธุรกิจวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

The Process of production and publication to promote the registration of single entrepreneur for Small and Medium Enterprises of the revenue department of Bangkok district 26 

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวสุพัตรา เลอพงศานนท์ 5504600500 

ภาควิชา

การประชาสัมพันธ์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

2/2558

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 ack.pdf

4

สารบัญ 

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 vit.pdf

 

 

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 8