กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ “รายการ 3 Sport Magazine เทป 28” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ “รายการ 3 Sport Magazine เทป 28” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3
Estimated reading time: < 1 min

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์รายการ 3 Sport Magazine เทป 28ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Process of Television Production“3 Sport Magazine Tape 28”for Channel 3

รายชื่อนักศึกษา

นายคิรินท์  ปานะศรี                5604620051

นายสุนทร  มุ่งอ้อมกลาง          5604620050

ภาควิชา

วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

                                                         

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 48
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print