ขั้นตอนการออกแบบงานโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์เนื่องในวาระครบ 51 ปี สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการออกแบบงานโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์เนื่องในวาระครบ 51 ปี สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการออกแบบงานโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์เนื่องในวาระครบ 51 ปี สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The process of designing graphics for  print ads.On the anniversary of 51 years. The provincial press association
รายชื่อนักศึกษา  นายเฉลิมพงษ์ ไทยอุดม    5604600234
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 13
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print