ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ “ความภักดีแห่งศรัทธา” เนื่องในวโรกาสมหามงคล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา โดย บริษัท มิตรมายา จากัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ “ความภักดีแห่งศรัทธา” เนื่องในวโรกาสมหามงคล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา โดย บริษัท มิตรมายา จากัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ “ความภักดีแห่งศรัทธา” เนื่องในวโรกาสมหามงคล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา โดย บริษัท มิตรมายา จากัด
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The event process of special activity with Faith and loyalty to His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s 88th birthday anniversary by MITMAYA.Co.Ltd.
รายชื่อนักศึกษา นางสาว ชุติมณฑน์ ทรัพย์ธารงค์ 5504600380
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 11