ขั้นตอนการตัดต่อเพื่อโปรโมทร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ศรีเรือน บริษัท A8 THAILAND CO.,LTD 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการตัดต่อเพื่อโปรโมทร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ศรีเรือน บริษัท A8 THAILAND CO.,LTD 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการตัดต่อเพื่อโปรโมทร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ศรีเรือน  บริษัท A8 THAILAND CO.,LTD 2558
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         

The process of editing to promote chicken noodle HOMEMAKER.
Companies A8 THAILAND CO., LTD 2558.

รายชื่อนักศึกษา  นายธามารินทร์   โกมลมาลย์   รหัสนักศึกษา    5504600004
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 28