ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษของบริษัท A8 THAILAND CO.,LTD กรณีศึกษาฉลองเปิดสาขาใหม่ ก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ศรีเรือน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษของบริษัท A8 THAILAND CO.,LTD กรณีศึกษาฉลองเปิดสาขาใหม่ ก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ศรีเรือน
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษของบริษัท A8 THAILAND CO.,LTD กรณีศึกษาฉลองเปิดสาขาใหม่ ก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ศรีเรือน
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The process of the special events of the A8 (THAILAND) Co., LTD Case Study Grand Opening mother Sri chicken noodle house.

รายชื่อนักศึกษา นางสาวสุภาวรรณ เลื่อมประเสริฐ รหัสนักศึกษา 5504600082
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 38