การออกแบบป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ในงานราชการของเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ในงานราชการของเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การออกแบบป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม

Adobe Illustrator CS6 ในงานราชการของเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Creating vinyl for promoting by using program Adobe Illustrator CS6 in government in Tambon Phrasamut Chedi municipality, Samutprakarn
รายชื่อนักศึกษา  

นายทิวา   ศรีบุตร   5504620005

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 244