การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop กับการตกแต่งภาพประกอบคอลัมน์ต่างๆของนิตยสาร Truck Only ศึกษากรณีฉบับเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop กับการตกแต่งภาพประกอบคอลัมน์ต่างๆของนิตยสาร Truck Only ศึกษากรณีฉบับเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop กับการตกแต่งภาพประกอบคอลัมน์ต่างๆของนิตยสาร Truck Only ศึกษากรณีฉบับเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2558
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Applying Adobe Photoshop CS6 to column illustrations editing and retouching in Truck Only magazine, October-November 2015 issue
รายชื่อนักศึกษา นายธนพล มณีคุ้ม 5504600491
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 36