การออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ บริษัท ชินไค พรีเมี่ยม สแน็ค

Last modified: June 22, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ บริษัท ชินไค พรีเมี่ยม สแน็ค
Advertising media design for Shinkai Premium Snack
ชื่อผู้เขียน –
Author:
พัชราพร เลี่ยมไธสง
Patcharaporn Liamtaisong
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์ปัญจเวช บุญรอด – Mr. Panjawetch Boonroad
ชื่อปริญญา –
Degree:
วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
คณะวิชา –
Faculty:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
1/2565 (2022)

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรในการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้จากการปฏิบัติงานที่ บริษัท ชินไค พรีเมี่ยม สแน็ค มาออกแบบสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทฯ โดยการจัดทาป้าย Artwork โฆษณา เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่และเก่า เพื่อทาให้บริษัทสามารถนาภาพ Artwork ช่วยดึงดูดความสนใจให้กับลูกค้า เข้ามาใช้บริการมากขึ้น โดยลูกค้าสามารถเห็นรูปภาพจากภาพที่ถ่ายจริงของอาหารในร้านได้ ประกอบกับมีการออกแบบภาพที่สวยงามน่าสนใจ ซึ่งการออกแบบดังกล่าวได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎี วิธีการสร้างชิ้นงานในสมบูรณ์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ช่วยในการออกแบบดังนี้ Adobe Photoshop Cs6 และ Adobe illustrator Cs6 ประกอบกับการสร้างงานที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษา สหกิจศึกษา ที่คอยแนะนาเทคนิคด้านต่างๆ ในการออกแบบ Artwork ของบริษัท ชินไค พรีเมี่ยม สแน็ค จำกัด

คำสำคัญ: ชินไคพรีเมี่ยมสแน็ค, ประชาสัมพันธ์


Abstract

This project is part of the cooperative education program with the objective of bringing knowledge and skills from working at Shinkai Premium Snack Co., Ltd. to design online media for public relations for the company by creating billboards, artwork and advertisements to serve as a medium for communicating with new and old target groups. The company uses artwork to help attract the attention of customers to use more services. Customers can see pictures of actual food in the restaurant, together with a beautiful and attractive visual design that combines concepts and theories. To create a complete piece, various software assisted in the design Adobe Photoshop CS6 and Adobe illustrator CS6, as well as Knowledge from consultants and cooperative education staff who advise techniques in designing artworks of Shinkai Premium Snack Company. Ltdz

คำสำคัญ: media, Shinkai Premium Snack Co., public relations


อาจารย์ปัญจเวช บุญรอด – Mr. Panjawetch Boonroad, วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 1/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 28
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code