การออกแบบสื่อโมชันกราฟิกเพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ ของ “บริษัทฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จำกัด”

Last modified: June 22, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การออกแบบสื่อโมชันกราฟิกเพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ ของ “บริษัทฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จำกัด”
Design of Motion Graphics for use in Online Media for “Fluid Mechanic Supply Co., Ltd.”
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นริศรา มีทรัพย์
Naidara Meesub
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ – Mr. Auttasead Predakorn
ชื่อปริญญา –
Degree:
วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
คณะวิชา –
Faculty:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2563 (2020)

บทคัดย่อ

บริษัท ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จำกัด (FMS) เป็นบริษัทผู้นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมจากประเทศไต้หวัน ได้เปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และด้วยการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม เพื่อให้เกิดความไว้วางใจในคุณภาพสินค้าแต่เนื่องจากสินค้าอุตสาหกรรมประกอบไปด้วยตัวสินค้าและข้อมูลสินค้าแต่ละประเภทที่มากมายทำให้ผู้บริโภคที่ไม่รู้ข้อมูลของตัวสินค้าที่ต้องการซื้อซึ่งทางบริษัทผู้เป็นฝ่ายขายสินค้าจึงทำหน้าที่ให้บริการได้อย่างไม่เต็มที่เท่าที่ควร จึงได้มีการจัดทำ Motion graphic เพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้าใจในตัวสินค้าและสามารถบอกได้ว่าลูกค้าต้องการตัวสินค้าตัวไหน

คำสำคัญ: การออกแบบ, โมชันกราฟิก


Abstract

Fluid Mechanic Supply Co., Ltd. (FMS) is an importer of industrial products from Taiwan. It has been operating for over 30 years, and strives to meet the needs of customers. with excellent after-sales service in order to gain trust in product quality.Since industrial products consist of various products and individual product information, consumers may not know the information of the product they want to buy. This problem for the company was in the product sales department because they did not perform proper service. Therefore, a motion graphic was made in order to allow customers to understand the product and to be able to tell which product the customer wants.

Keywords: design, motion graphics


อาจารย์อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ – Mr. Auttasead Predakorn, วท.บ. (แอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์) – B.Sc. (Animation and Creative Media), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 1/2564 (2021)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 37
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code