คริสตัลอเมทิสต์

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คริสตัลอเมทิสต์
Amethyst Crystal
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว จิราวรรณ วงค์ใหม่, นางสาว นุสบา  พิทักษ์หิรัญพงศ์
Miss Jirawan Wongmai, Miss Nudsaba Pitukhirunpono
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร  สอนกิจดี
Mr. Suntorn  Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง|Citation

จิราวรรณ วงค์ใหม่ และ นุสบา  พิทักษ์หิรัญพงศ์. (2560). คริสตัลอเมทิสต์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Wongmai J. & Pitukhirunpono N. (2017). Amethyst crystal. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง “Amethyst Crystal (คริสตัลอเมทิสต์)” ค็อกเทลที่มากด้วยสรรพคุณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสรรพคุณของน้ำอัญชันที่เป็นสมุนไพรและนำน้ำอัญชันที่เหลือใช้มาทำให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่สถานประกอบการ 2. เพื่อเป็นแนว ทางในการพัฒนาสูตรค็อกเทลให้มีเอกลักษณ์ของสมุนไพรไทยมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อเพิ่มมูลค่าของ ค็อกเทลโดยการใช้น้ำดอกอัญชันไทยเข้ามาเพิ่มความน่าสนใจให้กับเมนูเครื่องดื่มค็อกเทล  จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 5-point hedonic scale โดยใช้ผู้ร่วมการทดสอบเป็นพนักงานในแผนก Food And Beverage จำนวน 19 คน และพนักงานในแผนกครัว จำนวน 11 คนพบว่า Amethyst Crystal (คริสตัลอเมทิสต์) ได้รับการประเมิน ด้านรสชาติ  ด้านสี ด้านคุณภาพของวัตถุดิบในเครื่องดื่ม ด้านปริมาณ ด้านลักษณะโดยรวมของเครื่องดื่ม และด้านความชอบโดยรวมในระดับความพึงพอใจที่มาก ทั้งนี้ ในด้านกลิ่นผู้ทดสอบประเมินในระดับปานกลาง

คำสำคัญ: ค็อกเทล, สมุนไพรไทย, น้ำดอกอัญชัน, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์


Abstract

The cooperative report had the objectives to: 1. Studying the properties of Butterfly Pea juice which are herbs. Bringing remained Butterfly Pea juice to utilize the maximum benefit to the company; 2. Developing new cocktail recipes to be more unique of Thai herbs; 3. Increasing the costs of cocktail by utilizing Thai Butterfly Pea juice to make more interesting for the cocktail menu. We used a sensory evaluation with 5-point hedonic scale by using test participants, the employees in the Food and Beverage department, with 19 people and 11 people in the kitchen department. It was discovered that Amethyst Crystal evaluated on taste, color, quality of ingredient, quantity, category of cocktail and satisfaction. Totally, the satisfaction levels were very satisfied. Therefore, the testers, who test the smell of cocktail, evaluated in the moderate scale.

Keywords:  Cocktail, Thai herb, Butterfly Pea, Alcoholic beverage.


Amethyst Crystal

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 196
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print