การศึกษาปริมาณน้ำลิ้นจี่และสารให้ความคงตัวในไอศกรีม Love Rose

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษาปริมาณน้ำลิ้นจี่และสารให้ความคงตัวในไอศกรีม Love Rose
Research on lychee juice and stabilizer in ice cream love rose
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวรายุธ  ติกปัญญาวุฒิ
Mr. Warayut  Tikpanyawut
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร   สอนกิจดี
Mr. Suntorn  Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง|Citation

วรายุธ  ติกปัญญาวุฒิ. (2560). การศึกษาปริมาณน้ำลิ้นจี่และสารให้ความคงตัวในไอศกรีม Love Rose. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Tikpanyawut W. (2017). Research on lychee juice and stabilizer in ice cream love rose . (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง “ Love Rose ” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายการอาหารที่แปลกใหม่ให้กับห้องอาหารของโรงแรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงแรมและเพื่อสร้างมูลค่าให้กับห้องอาหารของโรงแรมอนันตรา สยาม ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียง มีผู้ใช้บริการมากมายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมาใช้บริการเป็นจำนวนมากจึงทำให้ความต้องการในด้านอาหารมีหลากหลายมาก ทางโรงแรมจึงต้องมีการนำเสนอเมนูอาหารที่หลากหลายมากขึ้นตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ทดสอบโดยการใช้ระดับของสารให้ความคงตัว 2 ได้แก่ 10 กรัมและ 12 กรัม จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบแบบ 5-point hedonic scale โดยใช้ผู้ร่วมการทดสอบเป็นนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 30 คน     โดยจากการสอบถามพบว่าไอศกรีม “ Love Rose ” ได้รับการประเมิน ด้านรสชาติของไอศกรีม ด้านความนุ่มของไอศกรีม ด้านรสชาติของลิ้นจี่ในไอศกรีม ด้านความสวยงามของไอศกรีม ด้านกลิ่นของไอศกรีม ด้านความหวานของไอศกรีม ด้านสีของไอศกรีม ความชอบโดยรวมในระดับความพึงพอใจระดับมากทั้ง 2  ระดับ

คำสำคัญ: ไอศกรีม, ลิ้นจี่, โรสไซรัป


Abstract

The cooperative education project had the objectives to create a new dish for the hotel restaurant in top up hotel earning and to create value for the dining room. Anantara Siam Bangkok Hotel is a famous hotel which serves both Thais and foreigners. The demand for food is very diverse. The hotel needs to offer a variety of dishes according to the needs of tourists. Tested by using 2 levels of a stabilizer, include 10 grams and 12 grams. We used a sensory evaluation with 5-point hedonic scale by using test participants, students and teachers in Siam University for a total of 30 people. We discovered that Love Rose evaluated on taste, softness, the taste of lychee, beauty, smell, sweet, color; satisfaction levels were very satisfied.

Keywords:  Ice cream, lychee, Rose syrup.


การศึกษาปริมาณน้ำลิ้นจี่และสารให้ความคงตัวในไอศรีม Love Rose | Research on lychee juice and stabilizer in ice cream love rose

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 177
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print