เมนูอาหารและน้ำหมักเพื่อสุขภาพ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ รีสอร์ท Anantara Clean Food and Infused Water at Anantara Riverside Bangkok Resort

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เมนูอาหารและน้ำหมักเพื่อสุขภาพ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพ รีสอร์ท Anantara Clean Food and Infused Water at Anantara Riverside Bangkok Resort
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  เมนูอาหารและน้ำหมักเพื่อสุขภาพ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์  กรุงเทพ รีสอร์ท
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Anantara Clean Food and Infused Water at Anantara Riverside Bangkok Resort

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ทิพย์กนก  เวียงคำ
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว        พลอยณิชชา     ชุติวัตรกุลโรจน์          5704420010      นาย              กร                     ศรีวราสาสน์              5704420011      นางสาว       ปุณฑริกา           พงศ์ภูวนนท์             5704420030
 
สาขา การโรมแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 90
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print