การผลิตการ์ตูนสั้น เรื่อง “หยอง ฮีโร่พันธ์จิ๋ว” ออกอากาศในรายการ Animation Club ช่อง Thai pbs

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตการ์ตูนสั้น เรื่อง “หยอง ฮีโร่พันธ์จิ๋ว” ออกอากาศในรายการ Animation Club ช่อง Thai pbs
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  การผลิตการ์ตูนสั้น เรื่อง หยอง ฮีโร่พันธ์จิ๋ว” ออกอากาศในรายการ Animation Club ช่อง Thai pbs
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        Cooperative education report. Producing short animated story ” Yhong Super Hero” aired on show Animation Club, TV stations Thai PBS.
   
รายชื่อนักศึกษา

นาย อานนท์ ลาภปัญญา 5704600344

นาย พงศ์ศิริ ศรีดำเกิงศักดิ์  5604640116

นาย ยุทธศักดิ์  พบร่มโพธิ์ 5604640048

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
ภาควิชา สื่อดิจิทัล
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 155
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code