การรับรู้ของประชาชนที่มาใช้บริการของสานักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ที่มีต่อ Application MWA on Mobile ของการประปานครหลวง

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การรับรู้ของประชาชนที่มาใช้บริการของสานักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ที่มีต่อ Application MWA on Mobile ของการประปานครหลวง
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การรับรู้ของประชาชนที่มาใช้บริการของสานักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
ที่มีต่อ Application MWA on Mobile ของการประปานครหลวง

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)        The Public Perception of MWA on Mobile Application of The People who Use the Service of Metropolitan Waterworks Authority MWA Phasicharoen Branch
รายชื่อนักศึกษา

นายวศิน เพชรข้อง 5304600560

นายสัณหวัช อภิบาลวงศ์สกุล 5504600234

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 136