การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) THE DEVELOPMENT OF SERVICE QUALITY OF ASSOCIATION OF THAI TRAVEL AGENTS (ATTA)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) THE DEVELOPMENT OF SERVICE QUALITY OF ASSOCIATION OF THAI TRAVEL AGENTS (ATTA)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

THE DEVELOPMENT OF SERVICE QUALITY OF ASSOCIATION OF THAI TRAVEL AGENTS (ATTA)

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชาญชัย  ประคินกิจ
ชื่อผู้วิจัย

นางสาว วนิศรา ครู่กระโทก 5404400317

สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 372
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print