ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทงานBeautyNow&Next2016และงาน เที่ยวทั่วไทย ทัวร์ทั่วโลกของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทงานBeautyNow&Next2016และงาน เที่ยวทั่วไทย ทัวร์ทั่วโลกของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทงานBeautyNow&Next2016และงาน เที่ยวทั่วไทย ทัวร์ทั่วโลกของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Special event holding step to promote Beauty Now & Next 2016 and Traveling around Thailand, Touring around the world of RS public limited company. 

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวมุทิตา ระดาโชติ 5504600212 

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 20