สเต็กแฮมเบิร์กจากเนื้อบราวของปลาแซลมอน

Last modified: October 27, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สเต็กแฮมเบิร์กจากเนื้อบราวของปลาแซลมอน
Brown Salmon Hamberg Steak
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพัฑฒิดา เอมรัฐ
Miss Phattida Emarat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จินต์จุฑา  ไชยศรีษะ
Miss Jinjuta Chaisrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง/citation

พัฑฒิดา เอมรัฐ. (2565). สเต็กแฮมเบิร์กจากเนื้อบราวของปลาแซลมอน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Emarat P. (2022). Brown salmon hamberg steak. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษา เรื่องสเต็กแฮมเบิร์กจากเนื้อบราวของปลาแซลมอน มีวัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่เหลือใช้ภายในร้านอาหาร เพิ่มรายได้ให้กับทางร้าน และลดปัญหาขยะเศษอาหารเน่าเสียภายในร้าน  โดยนำเนื้อบราวของปลาแซลมอนซึ่งเป็นส่วนที่ไม่นิยมนำทำอาหารมาทำเป็นเมนูใหม่  ผู้จัดทำได้ประเมินความพึงพอใจต่อเมนูสเต็กแฮมเบิร์กจากเนื้อบราวของปลาแซลมอนจากพนักงานและผู้มาใช้บริการร้าน Kupunsushi จำนวน 150 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.20 ,S.D. = 0.88)   ส่วนด้านราคาผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.31 ,S.D. = 0.83)   นอกจากนี้ ผู้จัดทำได้สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของโครงงานพบว่า ใน 3 เดือนทางร้าน Kupunsushi สามารถลดจำนวนขยะจากเนื้อบราวของปลาแซลมอนได้ถึง 84 กิโลกรัม และสามารถนำออกขายซึ่งมีต้นทุนต่อจาน 64 บาท และขายในราคา 169 บาท ได้กำไรถึง 105 บาทต่อจาน ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คำสำคัญ: เนื้อบราวของแซลมอน, สเต็กแฮมเบิร์ก, เศษอาหารเน่าเสีย


Abstract

The purpose of this cooperative education project titled “Brown Salmon Hamberg Steak” was to add value to the left over ingredients in the restaurant to increase revenue and reduce waste and spoiled food. In this project, a new menu item was created by using brown salmon meat, a less frequently used component in cooking. The satisfaction of 150 Kupunsushi employees and customers towards the brown salmon hamburg steak was evaluated using a questionnaire. The evaluative results indicated that respondents’ overall satisfaction towards the product was at a high level (  = 4.20 ,S.D. = 0.88). Their overall satisfaction towards the price was at a high level (  = 4.31 ,S.D. = 0.83). In addition, the results were concluded according to the project purpose. According to the findings, over three months,  Kupunsushi could reduce the amount of waste from brown salmon meat by up to 84 kilograms and  sell it at a cost per dish of 64 baht  and sold for 169 baht, creating a profit of up to 105 baht per dish, accomplishing the purpose.

Keywords:  brown salmon, hamberg steak, spoiled food.


สเต็กแฮมเบิร์กจากเนื้อบราวของปลาแซลมอน | Brown Salmon Hamberg Steak

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 107
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print