ถุงทองน้ำพริกไข่เค็ม และน้ำขิงเสาวรส

Last modified: October 20, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ถุงทองน้ำพริกไข่เค็ม และน้ำขิงเสาวรส
Golden Bags of Salted Egg Paste and Passion Fruit Ginger Juice
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอิษวัต จันทนะโสตถิ์
Mr. Isawat Chantanasoth
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ภัทรภร จิรมหาโภคา
Dr. Pattaraphon Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง/citation

อิษวัต จันทนะโสตถิ์. (2564). ถุงทองน้ำพริกไข่เค็ม และน้ำขิงเสาวรส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chantanasoth I. (2021). Golden bags of salted egg paste and passion fruit ginger juice. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงาน เรื่องถุงทองน้ำพริกไข่เค็มและน้ำขิงเสาวรส มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมนูอาหารและ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อออกแบบการนำเสนออาหารให้มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ รวมถึงเพื่อให้ได้เมนูอาหารถุงทองน้ำพริกไข่เค็ม และ น้ำขิงเสาวรส และจากการที่ผู้จัดทำได้เข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแผนกต้อนรับและลูกค้าสัมพันธ์ของ Asia Divers Resort พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ รวมถึงทางรีสอร์ทมีการคัดสรรเมนูส่วนใหญ่เป็นอาหารนานาชาติ และมีเมนูอาหารไทยจำนวนน้อย ดังนั้นผู้จัดทำจึงสนใจสร้างสรรค์เมนูให้มีความหลากหลายและมีสะท้อนความเป็นไทยมากขึ้น ทั้งรสชาติและหน้าตาอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับการตกแต่งของรีสอร์ท สืบสาน ความเป็นไทยและสอดคล้องกับกระแสรักสุขรูปที่กำลังเติบโตในยุคปัจจุบันผ่านเมนู “ถุงทองน้ำพริกไข่เค็ม และ น้ำขิงเสาวรส” ผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตและทดลองต่าง ๆ ซึ่งผลการปฏิบัติพบว่า กระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นไปด้วยดีและมีความพึงพอใจต่อเมนูอาหารมากขึ้น

คำสำคัญ: ถุงทองน้ำพริกไข่เค็ม, น้ำขิงเสาวรส


Abstract

The project “Golden Bags of Salted Egg Paste and Passion Fruit Ginger Juice” aims to develop healthy food and drink menus while designing unique and interesting food presentations. It includes creating a menu that features Golden Bags of Salted Egg Paste and Passion Fruit Ginger Juice.

During the project, the organizers conducted cooperative education in reception and customer relations at Asia Divers Resort. They found that most of the customers appeared to be foreigners. The resort primarily offers international cuisine with a limited selection of Thai dishes. As a result, the students are keen on creating more diverse menus that reflect Thai culture both in taste and appearance, aligning with the resort’s decor and the growing trend of health-conscious consumers in modern times.

Golden bags of salted egg paste and passion fruit ginger juice has undergone various production and experimental processes. The results indicate positive customer responses, with greater satisfaction regarding the food menu.

Keywords:  Golden bag, salted egg, passion fruit, Ginger Juice.


Golden Bags of Salted Egg Paste and Passion Fruit Ginger Juice

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 117
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print