การปรับปรุงกระบวนการเสนอราคางานระบบไฟฟ้าในอาคาร

Last modified: July 4, 2019
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การปรับปรุงกระบวนการเสนอราคางานระบบไฟฟ้าในอาคาร
Building Electric System Bidding Process Improvement
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอิศเรศ พันธเสน
Mr. Isares Punthasen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี
Asst. Prof. Dr. Chalermkiat Wongvanichtawee
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

อิศเรศ พันธเสน. (2559). การปรับปรุงกระบวนการเสนอราคางานระบบไฟฟ้าในอาคาร. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

 


การปรับปรุงกระบวนการเสนอราคางานระบบไฟฟ้าในอาคาร / Building Electric System Bidding Process Improvement

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 166
Previous: การลดปริมาณส่วนเกินของการใช้พลาสติกพันยาง
Next: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์