การปรับปรุงกระบวนการเสนอราคางานระบบไฟฟ้าในอาคาร

Last modified: November 29, 2022
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การปรับปรุงกระบวนการเสนอราคางานระบบไฟฟ้าในอาคาร
Building Electric System Bidding Process Improvement
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอิศเรศ พันธเสน
Mr. Isares Punthasen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี
Asst. Prof. Dr. Chalermkiat Wongvanichtawee
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง|Citation

อิศเรศ พันธเสน. (2559). การปรับปรุงกระบวนการเสนอราคางานระบบไฟฟ้าในอาคาร. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Punthasen I. (2016). A Building electric system bidding process improvement. (Master Independent Study). Bangkok: Siam University.


การปรับปรุงกระบวนการเสนอราคางานระบบไฟฟ้าในอาคาร / Building Electric System Bidding Process Improvement

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 286
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles