Tags: Master of Engineering in Engineering Management

Master of Engineering in Engineering Management

การศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ: กรณีศึกษาการก่อสร้างโรงงานผลิตยางพาราอัดแท่งจังหวัดสกลนคร

การลดต้นทุนในการติดตั้งโครงหลังคาประเภทโครงถัก

การลดการใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยวิธีการบำรุงรักษาทวีผล: กรณีศึกษาโรงงานผลิตนาฬิกา

แนวทางการลดปัญหาการส่งมอบงานของบ้านพักอาศัย

การลดลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนยางในรถจักรยานยนต์

การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตน้ำนม โดยใช้ระบบ QCC

การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมระยะไกลเพื่อการผลิตน้ำประปา

การวางระบบการบริหารคุณภาพสาหรับคลังพัสดุของผลิตภัณฑ์พลาสติก