Tags: Master of Engineering in Engineering Management
การลดข้อผิดพลาดในการเชื่อมท่อของระบบป้องกันอัคคีภัย: กรณีศึกษา การก่อสร้างอาคารโรงงาน 4 ชั้นของบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง

6117210005 นายนิติพงษ์ ขันธรัตน์ Nitipong Khuntarat. 2566 (2023). Errors Reduction for Pipe Welding of Fire Protection System: A Case Study of Construction of a 4 Story Factory Building of a Contractor Company. สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: รศ. ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร – Assoc. Prof. Dr. Yuthachai Bunterngchit, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School),

การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการก่อสร้างเสาคอนกรีตโครงสร้าง: กรณีศึกษาอาคารเรียนรวม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6217213003 นายศิรัณ หงษ์ยศ Mr. Sirun Hongyot 2566 (2023) Application of Value Engineering in Changing of Construction Process for Structural Columns: A Case Study for Education Building of Faculty of Education, Chiang Mai University วิทยานิพนธ์ (Thesis), Advisor: รศ. ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร – Assoc. Prof. Dr. Yuthachai Bunterngchit, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate

การเปรียบเทียบต้นทุนลงทุนระหว่างรถยกกับรถขับเคลื่อนอัตโนมัติในการขนถ่ายวัสดุ: กรณีศึกษาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม การผลิต

6217210006 นายทัตเทพ เสมอจิตร Mr. Tatthep Samerchit 2566 (2023) Comparison of Investment Costs Between Forklifts and Autonomous Vehicles in Material Handling: A Case Study for Manufacturing Plants สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: ดร.วีระกาจ ดอกจันทร์ – Dr. Weerakarj Dokchan, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม – Master of Engineering Program in

การวิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทนระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา: กรณีศึกษา อาคารคอนโดมิเนียม ลุมพินีเพลส พระราม 8

6217210003 เรวัต อินทคีรี – Rewat Inthakheeree, 2566 (2023), Rooftop Solar System Investment and Return Analysis: A Case Study of Condominium Building, Lumpini Place Rama 8, สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: ดร.วีระกาจ ดอกจันทร์ – Dr. Weerakarj Dokchan, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม – Master of Engineering Program in Engineering

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องเป่าลมทดแทนถังลมที่ใช้ในกิจการคาร์แคร์

6117212004 นายเศรษฐศักดิ์ รื่นเวช Mr. Sedtasak Ruenwet 2566 (2023) A Feasibility Study on the Use of a Blower Instead of the Compressed Air Tank Used in the Car Care Business สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: ดร.วีระกาจ ดอกจันทร์ – Dr. Weerakarj Dokchan, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม – Master of

การศึกษาปัญหาและความพึงพอใจของประชาชนในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารภายในสำนักงานเขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

6217213005 นางสาวดาราวรรณ มากมูล Ms. Darawan Makmoon 2566 (2023) A Study of Problems and Satisfaction of the People in Applying for Permission to Build a Building Inside the Bangkok Noi District Bangkok สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: ดร.วีระกาจ ดอกจันทร์ – Dr. Weerakarj Dokchan, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม –

การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างถนนของเทศบาลเมืองบางแม่นาง

6217213007 นายวิญญู วงศ์ทันใจ Mr. Winyou Wongthanjai Prevention and Solving Problems Causing Late Delivery of Road Construction of Bang Mae Nang Municipality สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: รศ.ดร. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี – Assoc. Prof. Dr. Chalermkiat Wongvanichtawee, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม – Master of Engineering Program in Engineering Management,

การลดเวลาขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเล: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเลแห่งหนึ่ง

ศุภลักษณ์ ตันมาดี. (2566). การลดเวลาขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเล: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเลแห่งหนึ่ง. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การลดเวลาการก่อสร้างเสาคอนกรีตในงานก่อสร้าง: กรณีศึกษาบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง

สุพัฒน์ เพียรกสิกรรม. (2565). การลดเวลาการก่อสร้างเสาคอนกรีตในงานก่อสร้าง : กรณีศึกษาบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การหาส่วนผสมของทรายแบบหล่อที่เหมาะสม: กรณีศึกษาโรงงานหล่อโลหะตัวอย่าง

สุรพงศ์ คชพงศ์. (2565). การหาส่วนผสมของทรายแบบหล่อที่เหมาะสม: กรณีศึกษาโรงงานหล่อโลหะตัวอย่าง. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

ผลกระทบของการปรับปรุงเนื้อหาสื่อออนไลน์ต่อตัวชี้วัด: กรณีศึกษา เว็บไซต์ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์และสื่อแห่งหนึ่ง

ธัญญ์นภัส ธนารังสิมาพงศ์. (2565). ผลกระทบของการปรับปรุงเนื้อหาสื่อออนไลน์ต่อตัวชี้วัด: กรณีศึกษา เว็บไซต์ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์และสื่อแห่งหนึ่ง. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การลดขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณภายในองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ

ชลธี สุจิตต์มาลี. (2564). การลดขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณภายในองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การหาเทคนิคการพยากรณ์ความต้องการดอกไม้ที่เหมาะสม: กรณีศึกษาร้านดอกไม้แห่งหนึ่ง

พัชรินทร์ กระจ่างแจ่ม. (2564). การหาเทคนิคการพยากรณ์ความต้องการดอกไม้ที่เหมาะสม: กรณีศึกษา ร้านดอกไม้แห่งหนึ่ง. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การลดของเสียในกระบวนการบรรจุ: กรณีศึกษาโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์

มาลิษา มะกำหิน. (2564). การลดของเสียในกระบวนการบรรจุ: กรณีศึกษาโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฐานอลูมิเนียมหล่อสำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์: กรณีศึกษาโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

จีราภรณ์ จันทร์ศรี. (2564). การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฐานอลูมิเนียมหล่อสำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์: กรณีศึกษาโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างระบบหล่อลื่นจาระบีอัตโนมัติกับระบบหล่อลื่นน้ำมันอัตโนมัติ: กรณีศึกษาในเครื่องกัด CNC สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

กัณฑ์เอนก บุญอินทร์. (2564). การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างระบบหล่อลื่นจาระบี อัตโนมัติ กับระบบหล่อลื่นน้ำมันอัตโนมัติ: กรณีศึกษาในเครื่องกัด CNC สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ: กรณีศึกษาการก่อสร้างโรงงานผลิตยางพาราอัดแท่งจังหวัดสกลนคร

สุชาติ ขวัญสุขศรี. (2564). การศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ: กรณีศึกษาการก่อสร้างโรงงานผลิตยางพาราอัดแท่งจังหวัดสกลนคร. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การลดต้นทุนในการติดตั้งโครงหลังคาประเภทโครงถัก

วีรยุทธ วงษ์ดี. (2564). การลดต้นทุนในการติดตั้งโครงหลังคาประเภทโครงถัก. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การประยุกต์ใช้กระบวนการการคิดเชิงออกแบบในการแก้ปัญหาชุมชนจากผักตบชวาโดยนำมาทำกระถางต้นไม้คอนกรีต

ปภาวิน ศรีพล. (2564). การประยุกต์ใช้กระบวนการการคิดเชิงออกแบบในการแก้ปัญหาชุมชนจากผักตบชวาโดยนำมาทำกระถางต้นไม้คอนกรีต. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการตรวจสอบอาคารในมุมมองของเจ้าของอาคาร 

ทินกร เชื้อวงศ์. (2563). การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการตรวจสอบอาคารในมุมมองของเจ้าของอาคาร. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาแนวทางการออกแบบอาคารแบบเตี้ยและสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาอาคารพักอาศัยรวมโครงการ ลุมพินีวิลล์ราชพฤกษ์-บางแวก

ฤชานนท์ สุขสมชล. (2563). การศึกษาแนวทางการออกแบบอาคารแบบเตี้ยและสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาอาคารพักอาศัยรวมโครงการ ลุมพินีวิลล์ราชพฤกษ์-บางแวก. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การเปรียบเทียบค่าความต้านทานของสายดินในระบบไฟฟ้า

โกมล มะแก้ว. (2562). การเปรียบเทียบค่าความต้านทานของสายดินในระบบไฟฟ้า. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

เทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการสั่งซื้อลวดทองแดงอาบน้ำยา: กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก

ปภาวรา ท่อนทองมีสุข. (2562). เทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการสั่งซื้อลวดทองแดงอาบน้ำยา: กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ศุภวิชญ์ อุทยะพิรุณลักษ์. (2561). การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม.

การเพิ่มผลิตภาพในโรงงานแปรรูปทูน่ากระป๋อง

มีนา ล่อซุ่นนี้. (2561). การเพิ่มผลิตภาพในโรงงานแปรรูปทูน่ากระป๋อง. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.