ขั้นตอนการออกแบบป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการโฆษณา โครงการ Car free day ของบริษัท โกรทไอเดียด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และAdobe Illustrator พ.ศ.2558

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการออกแบบป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการโฆษณา โครงการ Car free day ของบริษัท โกรทไอเดียด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และAdobe Illustrator พ.ศ.2558
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการออกแบบป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการโฆษณา โครงการ Car free day ของบริษัท โกรทไอเดียด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และAdobe Illustrator พ.ศ.2558
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         

Step to design Vinyl advertisement in car free day by Growth idea factory by using program Adobe Photoshop and Adobe Illustrator 2015

รายชื่อนักศึกษา  

นางสาวภัทรา  ทองถนอม รหัส 5504600470

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 536