รหัสของสติ๊กเกอร์ไลน์ยอดนิยมเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคล

Last modified: November 28, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
รหัสของสติ๊กเกอร์ไลน์ยอดนิยมเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคล
Codes of Popular Line Stickers for Interpersonal Communication
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr. Somkiat Sriphech
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
Associate Professor Dr.Sirichai Sirikaya
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
Master of Arts in Comunication Arts Program
สาขาวิชา:
Major:
นิเทศศาสตร์
Comunication Arts
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

สมเกียรติ ศรีเพ็ชร. (2559). รหัสของสติ๊กเกอร์ไลน์ยอดนิยมเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคล. (วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

 


Abstract

The objective of this study is to find the use of code in the construction of meaning of LINE Stickers which was used in interpersonal communication. The data were collected by qualitative method through analyzing the top five popular LINE Stickers series along with interviewing from the creators.
The study found that the meaning of all five line stickers series were constructed by visual media which applied iconic and index signs to constitute the cartoon characters for facial expressions and gestures, and symbolic signs in the form of text media to constitute the informal language for communicating in each situation. The main content of LINE stickers is maintaining and repairing personal relationships which are various depending on relations. Moreover, social and cultural contexts, also, had effects on LINE Stickers creation.

The study also found that the content of LINE Stickers overlap and alter in different ways relating to interpretation of communicators and contexts which predominated that communication.

 

Keywords:  Code, Sticker line.


รหัสของสติ๊กเกอร์ไลน์ยอดนิยมเพื่อการสื่อสารระหว่างบุคคล / Codes of Popular Line Stickers for Interpersonal Communication

Master of Arts in Comunication Arts Program, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 228
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print