การข้ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน

Last modified: August 24, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การข้ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน
Trans-communication of the King’s Writing “Klai Baan”
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายยุทธนา สุวรรณรัตน์
Mr. Yuttana Suwannarat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
Associate Professor Dr. Sirichai Sirikaya
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
Master of Arts in Comunication Arts Program
สาขาวิชา:
Major:
นิเทศศาสตร์
Comunication Arts
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

ยุทธนา สุวรรณรัตน์. (2559). การข้ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน. (วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


 


Abstract

The purposes of this research are to understand the characteristics of trans-communication process in each form of the king’s writing “Klai Baan” , and to figure out the transformations of communication elements which occurred in trans-communication. Data were collected by qualitatively ; observing the messages in Klai Baan both in the form of literature and television food documentary program , besides , the depth-interviewing from key informants ; the specialist in language and literature , and the producer of television program.

The study found that the trans-communication of Klai Baan was presented in three steps. The first step is communication in the form of the king’s letter by written medium. Subsequently, the king’s writing letters were transformed into the form of book by printing technology , and the final step , the topic about food which was presented in the book was brought to produce in the form of television food program. All three steps of trans-communication showed the changes of communication elements in which the preceding medium was become the message in the next medium. The new-created messages show various forms of trans-textuality as the result of the determination from the media characteristics and the communication context. Moreover, the trans-communication reveals the convergence of media which have different characteristics holding together in the form of symbiosis. Furthermore, there are the changes in communication elements’ status ; communicators and communication context. This displays that communication elements determines their characteristics each other, and creates the meaning in Klai Baan, collaboratively.

 


การข้ามผ่านทางการสื่อสารของบทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน / Trans-communication of the King’s Writing “Klai Baan”

Master of Arts in Comunication Arts Program, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 297
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print