บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1

Last modified: June 14, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1
Computer-Assisted Instruction (CAI) Lessons for Thai Language in Secondary 1
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นางสาวกุลธิดา วงศรีปราการ, นางสาวกุลจิรา บุญเจน, นายอนาวิล พึ่งตำบล
Miss Kunjira Boonjen, Miss Kunjira Boonjen, Mr. Anawin Pheungtambon
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์ศรัญธร มั่งมี – Miss Saranthon Maungmee
ชื่อปริญญา –
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล – Bachelor of Business Administration Program in Digital Business
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล) – B.B.A. (Digital Business)
คณะวิชา –
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2565 (2022)

บทคัดย่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง วิวิธภาษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการศึกษาและรวบรวมปัญหาที่พบ จึงได้เริ่มวางแผนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint มำช่วยในเรื่องของภาพและการเคลื่อนไหวของตัวละครที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และพัฒนำหน้าจอที่จะนำมาใช้งาน ซึ่งแต่ละหน้าจอนั้นจะใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก และเป็นขั้นตอนการออกแบบการใช้งานแต่ละหน้าจอที่สร้างขึ้นจะถูกออกแบบให้ใช้งานได้ครอบคลุมถึงเนื้อหาทั้งหมด ซึ่งเริ่มต้นออกแบบจากหน้าจอเนื้อหาหลักที่สำคัญไปถึงหน้าจอเนื้อหาย่อยเมื่อทำการสร้างหน้าจอและรายละเอียดจนครบ รวมทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

คำสำคัญ: คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ภาษาไทย, วิวิธภาษา


Abstract

Computer-Assisted Instruction (CAI) Lessons for Thai Language in Secondary 1 aimed to develop CAI lessons to teach Thai Language on “Variety of Language” for S1 students. Based on the study and collected problems, the researchers developed instructional media. Microsoft PowerPoint was used to create pictures and motions of the characters. Multiple pictures were developed and could be simply used, and was designed as an inclusive screen for all content. The design begins with the main content screen linked to the subcontent screen. The details were fully developed, including pretest and posttest.

Keywords: Computer-Assisted Instruction (CAI), Thai language, Variety of language


อาจารย์ศรัญธร มั่งมี – Miss Saranthon Maungmee, บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล) – B.B.A. (Digital Business), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล – Bachelor of Business Administration Program in Digital Business, 3/2565 (2022)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 53
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code