Topics: -สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

Information Technology – Digital Business

Forecasting Retail Oil and Natural Gas Vehicles Prices in Thailand Using Time Series Data Mining Techniques

การเปรียบเทียบอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องจักร เพื่อทำนายการเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หัวใจบอบบาง

ระบบบริหารงานร้านขายอุปกรณ์การช่าง

ระบบบริหารงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์

ระบบบริหารงานร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ

ระบบบริหารงานคลินิกเสริมความงาม

ระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์บริหารจัดการการลาหยุดของพนักงาน

ระบบบริหารงานขายคอนโดมิเนียม

การศึกษาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางไกล

ระบบบริหารจัดการการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ของบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

เว็บไซต์จัดการความรู้ของบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม

ระบบการสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล

แอนิเมชัน 2 มิติเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ระบบบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริษัทโปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอน คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ระบบบริหารร้านขายเครื่องมือช่าง TOPMAN

ระบบโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลบุคคล