เว็บไซต์ระบบคลังวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

Last modified: December 13, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บไซต์ระบบคลังวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด
Computer Inventory Management System for Bara Windsor Co., Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ณัฐชนน คงประสาท, นางสาว ธณันญา เมฆขลา
Mr. Nutchanon Kongprasat 6205100006, Miss Thananya Mekhala 6205100007
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr. Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2565
3/2022

การอ้างอิง/citation

ณัฐชนน คงประสาท, ธณันญา เมฆขลา. (2565). เว็บไซต์ระบบคลังวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kongprasat N., & Mekhala T. (2022). Computer inventory management system for Bara Windsor Co., Ltd. (Cooperative Education). Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

     คณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้มาปฏิบัติงาน ที่ บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด พบว่ามีปัญหาด้านการเก็บข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลสูญหาย เนื่องจากจัดเก็บข้อมูลไว้ใน โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรมบันทึกข้อความ ทำให้ตรวจสอบข้อมูลได้ยาก และล่าช้า จากปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนา เว็บไซต์ระบบคลังวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด ด้วยโปรแกรมภาษา PHP เวอร์ชั่น 8.2.4 และ MySQL เวอร์ชั่น 10.4.28  ในการออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล เว็บไซต์สามารถตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสามารถตรวจสอบวันสิ้นประกันของอุปกรณ์ได้ล่วงหน้า และลดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้พนักงานสนับสนุนภายในบริษัทสามารถใช้งานระบบได้ง่าย

คำสำคัญ: คลังวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เว็บไซต์


Abstract

     A group of cooperative education students had an opportunity to work at Bara Windsor Co., Ltd. and found problems with data storage and lost data. Due to difficulties in checking and retrieving data stored in Microsoft Excel resulted in delays and difficulties. From this problem, the students designed a Computer Inventory Management System for  Bara Windsor Co., Ltd. using PHP 8.2.4 and MySQL version 10.4.28 for database management. This website provides easy verification of computer information and provides advance notification for warranty expiration dates to reduce errors in data storage and enable internal support staff at the company to use the system more efficiently.

Keywords:  computer equipment warehouse, information technology, website.


  เว็บไซต์ระบบคลังวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด | Computer Inventory Management System for Bara Windsor Co., Ltd

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 334
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print