ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

Last modified: November 1, 2022
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
Computer Repair Shop Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวทรรศิกา นนท์วสันต์, นายนัทธพงศ์ อนุสรณ์วัฒนกุล
Miss Thatsika Nonvason, Mr. Nutthapong Anusornwattanakul
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์
Mr. Narongrit Sukonthasing
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2565
1/2022

การอ้างอิง|Citation

ทรรศิกา นนท์วสันต์ และนัทธพงศ์ อนุสรณ์วัฒนกุล. (2565). ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Nonvason T., & Anusornwattanakul N. (2022). Computer repair shop management system. (Project). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถบริหารจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ระบบ โดยสามารถบันทึกข้อมูลลูกค้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแจ้งซ่อม การเบิกอุปกรณ์ รวมถึงสรุปรายงาน ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนเป็นระเบียบเรียบร้อยและช่วยลดความผิดพลาดซ้ำซ้อนในการจัดเก็บแหล่งข้อมูลต่าง ๆ คณะผู้จัดทำพัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 ในการเขียนชุดคำสั่งโดยใช้ภาษา C# รวมถึงออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้มีความเหมาะสม และใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio 18 ในการจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาการสูญหายของข้อมูลได้

คำสำคัญ : การแจ้งซ่อม, ระบบบริหารจัดการ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์


Abstract

The project of Computer Repair Shop Management System had the objective to develop an efficient management system and increase facilitate users to work easier. This project can save customer data, computer equipment, repairing, withdrawing equipment and report summary. The information is completely stored and reduces data duplication in storage. Researchers used Microsoft Visual Studio 2019 to write code instruction in C# language and designed the user interface to be appropriate and used Microsoft SQL Server Management Studio 18 to manage the databases to minimize the risks and avoid data loss.

Keywords: computer equipment, management system, repair


ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์|Computer Repair Shop Management System

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 936
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print