พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อในเขตเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (58-0055)

Last modified: July 23, 2019
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อในเขตเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Consumer behavior in convenience stores in Louangrabang Lao people’s democratic republic
Author: Mr. Sengphet Daovanh
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ศาสตราจารย์ ดร.นราศรี ไววนิชกุล
Professor Dr. Narasri Vaivanijkul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด
International Business and Marketing
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2557
2014

การอ้างอิง/citation

Sengphet Daovanh. (2557). พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อในเขตเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

 


พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อในเขตเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Consumer behavior in convenience stores in Louangrabang Lao people’s democratic republic

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 58