ปัจจัยความเชื่อมั่นที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสิ่งทอในเขตบางขุนเทียน

Last modified: March 12, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยความเชื่อมั่นที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสิ่งทอในเขตบางขุนเทียน
Trust Factors Influence Working Procedures of Textile Business Employees In Bang Khuntien District
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศศิกานต์ คล่องกิจการ
Ms. Sasikarn Klongkitjakarn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ชิตวร ลีละผลิน
Dr. Chitavorn Leelaplin
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การเงินและการธนาคาร
Finance and Banking
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

ศศิกานต์ คล่องกิจการ. (2560). ปัจจัยความเชื่อมั่นที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสิ่งทอในเขตบางขุนเทียน. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความเชื่อมั่นที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสิ่งทอในเขตบางขุนเทียน จากการสุ่มตัวอย่างพนักงานธุรกิจสิ่งทอ จา นวน 200 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติ t-test, One Way ANOVA (F – test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาต่า กว่าปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหว่าง 1 – 5 ปี ความถี่ในการหยุดงาน/ลางาน คือ ไม่เคย ความถี่ในการเข้าทำงานงานตรงเวลา คือ ตรงเวลาเสมอ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกทา งานกับองค์กร คือ ตนเอง สาหรับระดับความเชื่อมั่นที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสิ่งทอมากที่สุดเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับ 1 ด้านความก้าวหน้า ( X = 4.10) อันดับที่ 2 ด้านความผูกพัน ( X = 4.09) อันดับที่ 3 ด้านความปลอดภัย ( X = 4.06) อันดับที่ 4 ด้านความมั่นคง ( X = 3.91) และอันดับที่ 5 ด้านสวัสดิการ ( X = 3.83) ตามลา ดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมแล้วปัจจัยส่วนบุคคล และความเชื่อมั่นที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการปฏิบัติพนักงานธุรกิจสิ่งทอในเขตบางขุนเทียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การที่จะธำรงรักษาพนักงานให้ทา งานอยู่คู่กับองค์กรนานๆ นั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้องพิจารณา โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานขององค์กรรู้สึกมั่นคงและได้รับสวัสดิการที่ดี และเพียงพอ มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรอย่างมาก

คำสำคัญ: ความเชื่อมั่น, พนักงานธุรกิจสิ่งทอ, การปฏิบัติงาน


Abstract

The objective of this research was to study about trust factors influencing working procedures of textile business employees in Bang Khuntien District. The participants consisted of 200 textile business employees. The researcher employed questionnaires as tools for data collection. The analytical methodologies included statistical tools: frequency, percentage, mean, and standard deviation. T-Test and One-way Anova (F-Test) were utilized to test the hypothesis.

Findings and results indicated that majority of the participants were females whose ages were between 20 – 30 years old. The participants’ marital status was single. Their educational background was lower than Bachelor’s Degree. Monthly income the participants earned varied from 10,001 – 20, 000 baht. Most of them had been working with the company for 1 – 5 years. The participants never excused for any absences or leaves. In addition, the participants always clocked in on time. The most influential person regarding decision about choosing organization to work with was an individual participant herself. The mean of trust levels influencing working procedures of textile business employees were put from highest to lowest as follows: 1) promotion ( X = 4.10), 2) commitment ( X = 4.09), 3) safety ( X = 4.10), 4) job security ( X = 3.91), and 5) benefits ( X = 3.83) respectively. The tested hypothesis showed that overall, individual factors and different trust influencing working procedures of textile business
employees of Bank Khuntien District differed at 0.05 level of significance.

The employee retention consists of many elements to be considered, especially the building of employment security allowing employees to feel safe and good and efficient benefits. All of these aspects allow employees to have much of organizational commitment.

Keywords:  Trust Textile, Business Employees, Working Procedures.


ปัจจัยความเชื่อมั่นที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธุรกิจสิ่งทอในเขตบางขุนเทียน|Trust Factors Influence Working Procedures of Textile Business Employees In Bang Khuntien District

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 89
Previous: ปัจจัยความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคาร์แคร์ (Car Care) ของประชากรในเขตบางขุนเทียน
Next: ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภคที่ถนนสีลม