บทบาทหน้าที่ของครีเอทีฟ ในการผลิตรายการ Daradaily News ของบริษัท ดาราเดลี่ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทหน้าที่ของครีเอทีฟ ในการผลิตรายการ Daradaily News ของบริษัท ดาราเดลี่ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

บทบาทหน้าที่ของครีเอทีฟ ในการผลิตรายการ Daradaily Newsของบริษัท ดาราเดลี่ จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

The Role of Creative in “Daradaily News” production ofDaradaily Co., Ltd.

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวมณิกานต์   ใจชอบ      5704600053

ภาควิชา

การโฆษณา

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2559

                                                         

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ

03 ack.pdf

4

สารบัญ

04 tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ

05 ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

05 ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน

05 ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน

05 ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 ref.pdf

11

ภาคผนวก

07 app.pdf

12

ประวัติผู้เขียน

08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 105