กระบวนการตัดต่อข่าวสำหรับเผยแพร่ผ่านทีวีดิจิทัลของบริษัท ที นิวส์ จำกัด ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • กระบวนการตัดต่อข่าวสำหรับเผยแพร่ผ่านทีวีดิจิทัลของบริษัท ที นิวส์ จำกัด ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  กระบวนการตัดต่อข่าวสำหรับเผยแพร่ผ่านทีวีดิจิทัลของบริษัท ที นิวส์ จำกัด ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         News editing process for digital TV broadcast of the T-news between May and August 2016
รายชื่อนักศึกษา  นายสุริโย    บุญเต็ม 5604640070   
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ
ภาควิชา สื่อดิจิทัล
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 18
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code