กล่องใส่เอกสารกระดาษรีไซเคิล

Last modified: September 22, 2023
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กล่องใส่เอกสารกระดาษรีไซเคิล
Document Holder from Recycle Paper
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชุติกาญจน์ นิจนันท์
Miss Chutikan Nijnan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ยุวริน ศรีปาน
Miss Yuvarin  Sripan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง|Citation

ชุติกาญจน์ นิจนันท์. (2565). กล่องใส่เอกสารกระดาษรีไซเคิล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Nijnan C. (2022). Document holder from recycle paper. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

     โครงงานกล่องใส่เอกสารกระดาษรีไซเคิล มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อลดปริมาณขยะภายในองค์กร 2) เพื่อนำกระดาษใช้แล้วทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3) เพื่อลดต้นทุนในการซื้อกล่องเอกสาร จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแผนกฝึกอบรม ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ สังเกตได้ว่าในแต่ละวันมีการใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก ผู้จัดทำจึงได้นำกระดาษเหลือใช้มาจัดทำเป็นกล่องใส่เอกสาร และตกแต่งอย่างสวยงาม และใช้เป็นตราสัญลักษณ์ และสีตามแบบฉบับของโรงแรม จึงเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

จากการสำรวจความพึงพอใจของแผนกบุคคลและฝึกอบรม เป็นจำนวน 10 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นทั้งเพศชายและหญิง มีอายุ 22-30 ปี ส่วนใหญ่เป็นทั้งพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว โดยผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของกล่องใส่เอกสารกระดาษรีไซเคิล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.72

คำสำคัญ: กล่องใส่กระดาษ, รีไซเคิล, กระดาษ


Abstract

     The project to create a document holder from recycle paper its aimed: 1) To reduce the amount of waste within the organization; 2) To bring used paper to maximum benefit; 3) To reduce the cost of purchasing document boxes. The student was assigned to the Training Department at the Banyan Tree Hotel Bangkok. It was observed that a large amount of waste paper was made form documents every day. The student took the the used paper to create a document box that is beautifully decorated, and used the logo and conventional color of the hotel for uniquenew.

From the Human Resources Department and Training Department satisfaction survey of 10 people, it was found that most of the respondents were both male and female, aged 22-30 years old and most were in both full time and part time. The results of the satisfaction questionnaire for the “Document Holder From Recycle Paper” were summarized in the mean score and standard deviation tables. There was a highest level of satisfaction, representing an overall average of 4.72

Keywords:  document holder, recycle, paper.


กล่องใส่เอกสารกระดาษรีไซเคิล|Document Holder from Recycle Paper

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 162
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print