การปรับขนาดยาในการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง

Last modified: May 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่อบทความ: การปรับขนาดยาในการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง
Research Article: Drug Dosing in Patients with CRRT: Focusing on Antimicrobial Agents
ผู้เขียน|Author: วีรชัย ไชยจามร | Weerachai Chaijamorn
Email: weerachai.cha@siam.edu
สาขาวิชา|คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต (หน้า 295-308) | Textbook of Continuous Renal Replacement Therapy (pp. 295-308)

การอ้างอิง|Citation

วีรชัย ไชยจามร. (2560). การปรับขนาดยาในการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง. ใน ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์…[และคนอื่น ๆ] (บ.ก.), ตำราการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤต (หน้า 295-308). กรุงเทพฯ: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น.

Chaijamorn W. (2017). Drug dosing in patients with CRRT: Focusing on antimicrobial agents. In Textbook of continuous renal replacement therapy (pp. 295-308). Bangkok: Tex and Publication Company.


การปรับขนาดยาในการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง|Drug Dosing in Patients with CRRT: Focusing on Antimicrobial Agents

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 192
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code