ประสิทธิผลการนำนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นที่วัดในเขตกรุงเทพมหานคร

Last modified: February 15, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ประสิทธิผลการนำนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นที่วัดในเขตกรุงเทพมหานคร
Effectiveness of Covid-19 Prevention Policy Implementation in the Area of Buddhist Temples in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปาณิสรา พสุรัตน์
Mr. Panissara Pasurat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
Assistant Professor Dr. Jidapa Thirasirikul
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master Degree of Political Science (Government)
สาขาวิชา:
Major:
รัฐศาสตร์
Political Science (Government)
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
URL: Published /แหล่งเผยแพร่ผลงาน Conference
Conference Proceedings
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “Politics and Administration for Sustainable Development in the Global Society ”(การเมืองกับการบริหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประชาคมโลก) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

การอ้างอิง|Citation

ปาณิสรา พสุรัตน์. (2564). ประสิทธิผลการนำนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นที่วัดในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Pasurat P. (2021). Effectiveness of Covid-19 prevention policy implementation in the area of buddhist temples in Bangkok. (Master’s independent study). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นที่วัดในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นที่วัดในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการเพิ่มระดับประสิทธิผลการนำนโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นที่วัดในเขตกรุงเทพมหานคร

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาทำวัตรเย็นที่วัดในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน โดยจำนวนกลุ่มตัวอย่าง คือ 400 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุแบบขั้นตอน

            ผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิผลนโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นที่วัดในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก และปัจจัยนโยบาย และปัจจัยกลุ่มเป้าหมายสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นที่วัดในเขตกรุงเทพมหานคร

            ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) หน่วยงานภาครัฐควรกำหนดนโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ให้มีสอดคล้องกับความต้องการของพระและบุคลากรภายในวัด (2) หน่วยงานภาครัฐควรมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์แบบอินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับนโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในพื้นที่เป้าหมายที่เป็นวัดในเขตกรุงเทพมหานคร (3) วัดในพื้นที่วัดในเขตกรุงเทพมหานครควรจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามมาตรการนโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพหรือ ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ในการศึกษาประสิทธิผลการนำนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นที่วัดในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในพื้นที่วัดในจังหวัด  อื่น ๆ

คำสำคัญ: ประสิทธิผล, นโยบายการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, วัด


Abstract

The study aimed to: 1) study level of effectiveness of Covid 2019 prevention and control policy implementation in the area of Buddhist temples in Bangkok; 2) to examine factors affecting
effectiveness of Covid 2019 prevention and control policy implementation in the area of Buddhist temples in Bangkok; and 3) to develop suggestion for improving effectiveness of Covid 2019
prevention and control policy implementation in the area of Buddhist temples in Bangkok.

The research was a quantitative research and the population of the study were people who made merit at Buddhist temples in Bangkok, were unknown number and the sample numbers were
400 people. The study employed a questionnaire as the research tool to collect data. The research utilized descriptive statistics, such as frequency, percentage, Mean and standard deviation, and
inferential statistics, such as Pearson’s Correlation and regression analysis (Stepwise).

The study found that level of effectiveness of Covid 2019 prevention and control policy implementation in the area of Buddhist temples in Bangkok were at a high level, and policy factor and policy target factor could jointly forecast effectiveness of Covid 2019 prevention and control policy implementation in the area of in Bangkok.

The suggestions were as follows: ( I) the state agencies should formulate Covid 2019 prevention and control policy in accordance with monks and staffs in Buddhist temples; (2) the state agencies should employ infographic tools to inform people about Covid 2019 prevention and control policy in the target area of Buddhist temples in Bangkok; (3) Buddhist temples in Bangkok should prepare adequate instruments to comply with Covid 2019 prevention and control policy. The suggestion for foture studies were that further research should utilize qualitative or mixed research
method to study factors affecting effectiveness of Covid 2019 prevention policy implementation in the area of Buddhist temples in Bangkok or those in other provinces.

Keywords:  Effectiveness, Prevention and Control, Covid 2019 Policy, Buddhist temples.


ประสิทธิผลการนำนโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นที่วัดในเขตกรุงเทพมหานคร | Effectiveness of Covid-19 Prevention Policy Implementation in the Area of Buddhist Temples in Bangkok

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม | Master of Political Science (Government), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 385
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code