ประสิทธิผลของโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT) ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับความดันโลหิตในพระสงฆ์ ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

Last modified: October 4, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ประสิทธิผลของโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT) ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับความดันโลหิตในพระสงฆ์ ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
Research Article: Effectiveness of meditation (SKT) therapy to reduce blood sugar level and blood pressure in Thai monks in Phasi Charoen District, Bangkok
ผู้เขียน/Author: สมฤดี ชื่นกิติญานนท์ และ วราภรณ์ คำรศ / Somrudee Chuenkitiyanon and Waraporn Khumros
Email: somrudee.chu@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Nursing,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT) ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับความดันโลหิตในพระสงฆ์ ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

การอ้างอิง/citation

สมฤดี ชื่นกิติญานนท์ และ วราภรณ์ คำรศ. (2562). ประสิทธิผลของโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT) ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับความดันโลหิตในพระสงฆ์ ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

พระสงฆ์อาพาธด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี พระสงฆ์จะคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีได้นั้นพระสงฆ์จะต้องมีการบริหารขันธ์ด้วยท่าทีที่สำรวมและเหมาะสม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT) ต่อระดับน้ำตาลในเลือดและระดับความดันโลหิต เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองทำการศึกษากับพระสงฆ์วัดในเขตภาษีเจริญ ที่อาพาธเป็นโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 38 รูป ได้รับโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT) เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ แล้วเปรียบเทียบระดับน้ำตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม

ผลการวิจัยพบวาหลังเข้าร่วมโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT) 8 สัปดาห์ ประเมินผลหลังดำเนินโปรแกรม พระสงฆ์มีระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.008) และพระสงฆ์มีระดับความดันโลหิต Systolic เฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) รวมถึงพระสงฆ์มีระดับความดันโลหิต Diastolic เฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) เมื่อเทียบกับก่อนเข้าโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT)

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยพบวาการนำโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT) ไปดำเนินการในวัด เพื่อให้ประสบผลสำเร็จและยั่งยืน ควรจัดกิจกรรม โดย ทีมสุขภาพ จากโรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุขที่ดูแลพื้นที่วัด จะทำให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีสัมพันธภาพที่ดี และสามารถติดตามผลดำเนินการของโปรแกรมฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ

คำสำคัญ : สมาธิบำบัด, ระดับน้ำตาลในเลือด, ระดับความดันโลหิต, พระสงฆ์


ABSTRACT

The monks with diabetes and high blood pressure are increasing every year. The monks can maintain good health must exercise appropriate manner. The objective of this study was to determine the effectiveness of a meditation therapy (SKT) intervention to reduce blood sugar and blood pressure in monks. This quasi experimental research involving 38 monks, who were diabetic and hypertensive diseases of temples in Phasi Charoen District. A total of 38 diabetic and hypertensive diseases monks were given 8 weeks meditation therapy (SKT) and compared their blood glucose and blood pressure levels before and after the program.

The results showed that after 8 weeks of joining the Meditation Therapy (SKT), the results were assessed after the program. The monks had a statistically significant decrease blood glucose (p-value <0.008), the monks had a statistically significant decrease systolic blood pressure (p-value <0.001) and the monks had a significantly significant decrease diastolic blood pressure (p-value <0.001) compared to before entering the Meditation Therapy (SKT) program.

Research recommendations suggest that the implementation of the Meditation Therapy Program (SKT) in the temple to be successful and sustainable, activities should be organized by the health team from the hospital or public health service that oversees the temple area to create confidence, faith and good relationship and can follow up on the performance of the program regularly.

Keyword: SKT, Blood sugar, Blood pressure, Monks.


ประสิทธิผลของโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT) ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับความดันโลหิตในพระสงฆ์ ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
Effectiveness of meditation (SKT) therapy to reduce blood sugar level and blood pressure in Thai monks in Phasi Charoen District, Bangkok

Faculty of Nursing, Siam University, Bangkok, Thailand

รายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1114
Previous: การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มแต่ละต้นที่มีผลจากปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์ด้วยทฤษฎีฐานรากยืดหยุ่นและแข็งแกร็งกับวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
Next: Magnetic Field Effect on Physicochemical Properties of Water
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code