Tags: Academic Year 2020

การพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ

การผลิตสื่อออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว Production of Online Media for Product Brand Canvas Eight Horses

การผลิตสื่อมัลติมีเดียของบริษัท ที ซินเนอร์จี้กรุ๊ป จำกัด สำหรับเผยแพร่ ทางเฟซบุ๊ก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนยแข็งชนิดอ่อน เสริมด้วยผงโปรตีนมะพร้าวเข้มข้น

Fast dissolving, hermetically sealable, edible whey protein isolate-based films for instant food and/or dry ingredient pouches

Conventional and microwave-assisted extraction for bioactive compounds from dried coffee cherry peel by-products and antioxidant activity of the aqueous extracts

Profiles of volatile compounds and sensory characteristics of Robusta coffee beans roasted by hot air and superheated steam

Comparative evaluation of acrylamide and polycyclic aromatic hydrocarbons contents in Robusta coffee beans roasted by hot air and superheated steam

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำศัลยกรรมของคนหนุ่มสาว

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากไบโอพอลิเมอร์ผสมสารสกัดใบเตยในการควบคุมการเกิดออกซิเดชันของไขมันในการเก็บรักษาอาหาร

แอพพลิเคชั่น ขับขี่ปลอดภัย

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้งานและทดสอบอุปกรณ์เปิดและปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย

ความท้าทายในการสอนออนไลน์ของระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณ

ความพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา กรณีศึกษา : จังหวัดสระแก้ว

โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

Using Tmall Mall as an Example to Analyze Brand Marketing Strategies of E-commerce Enterprises

The research about the Correlation Between Human Resource Capital and Organizational Performance: the Intermediary Effect of Structural Capital and Relational Capital

Research on The Development Strategy of Daimler Group’s Car Rental Business in China

การศึกษาผลการวัดประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

ต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นกึ่งอัตโนมัติ

การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

การออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์สามเฟสด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

การศึกษาความชุก ความไวต่อยาต้านจุลชีพ และคุณลักษณะระดับโมเลกุลของยีนที่มีพันธุกรรม sequence type (ST) ชนิด ST239 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลิน ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลตากสิน

Validation of a headspace gas chromatography-flame ionization detector (HS GC-FID) method for determination of terpinen-4-ol in volatile oil from Zingiber montanum rhizome