ขั้นตอนการจัดกิจกรรม Event ข้าวโจ๊ก ไทเฮา ของบริษัท โรงงานโภชนาหารเชียรศิริ จากัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรม Event ข้าวโจ๊ก ไทเฮา ของบริษัท โรงงานโภชนาหารเชียรศิริ จากัด
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม Event ข้าวโจ๊ก ไทเฮา ของบริษัท โรงงานโภชนาหารเชียรศิริ จํากัด
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Step Event rice porridge Tai hao by Chiensiri nutriou food co.,ltd

รายชื่อนักศึกษา นายอภิมุข แสงศรีจันทร์รัตน์ 5304600404
ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 20