ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) เพื่อนำเสนอสินค้า เครื่องดูดฝุ่น ยี่ห้อ iggoo

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) เพื่อนำเสนอสินค้า เครื่องดูดฝุ่น ยี่ห้อ iggoo
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) เพื่อนำเสนอสินค้า เครื่องดูดฝุ่น ยี่ห้อ iggoo
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         

The special events to offer. Vacuum hand iggoo

รายชื่อนักศึกษา  

นายกิตติคุณ รักสัตย์มั่น 5604600081

นาย กชกร ภูมิคอนสาร 5604600056

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2559

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 116
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print