ขั้นตอนการจัดกิจกรรม Event ข้าวโจ๊ก ไทเฮา

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรม Event ข้าวโจ๊ก ไทเฮา
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม Event ข้าวโจ๊ก ไทเฮา

ของบริษัท โรงงานโภชนาหารเชียรศิริ จากัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Step Event rice porridge Tai hao

by Chiensiri nutriou food co.,ltd

 

รายชื่อนักศึกษา

นายอภิมุข แสงศรีจันทร์รัตน์

ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 100
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code