การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Everlyn ของธุรกิจประเภท SME ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Everlyn ของธุรกิจประเภท SME ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสยาม
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Everlyn ของธุรกิจประเภท SME ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสยาม
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

Media Producation for Public Relations to Everlyn Cosmetic Product to SME of Business University Incutor Siam

รายชื่อนักศึกษา

นางสาวเขมชุภา หลาวเพ็ชร 5404600114

ภาควิชา การประชาสัมพันธ์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2/2557 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ  03 ack.pdf
4 สารบัญ  04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ  05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน  05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน  05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก  07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน  08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 11
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code