ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Last modified: March 1, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Factors Affecting Risk Management : A Case Study of Dhonburi Rajabhat University
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช
Miss Orawan Leelakiatvanit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี ราชกุลชัย
Assistant Professor Dr.Surasvadee Rajkulchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการ
Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง|Citation

อรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

iss Orawan Leelakiatvanit O. (2017). (2017). Factors affecting risk management: A case study of Dhonburi Rajabhat University. (Master’s independent study). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อองค์ประกอบการ บริหารความเสี่ยง โดยเก็บข้อมูลจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ได้จำนวนทั้งสิ้น 222 ตัวอย่าง (อัตราตอบกลับร้อยละ 44.4) และทำการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า ผู้สอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน โดยปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่ การวางแผน นอกจากนี้ผู้บริหารที่ดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงควรใส่ใจ มีวินัย และมีการกระจายอำนายในการสั่งการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปัจจัยการบริหารให้ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ ประโยชน์จากงานวิจัยนี้ทำให้ พบว่า ในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพควรคำนึงถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะปัจจัยด้านการบริหารที่มีส่วนช่วยให้องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น


Abstract

The objective of this research was to study management factors affecting the element of risk management. In this study, a questionnaire was used to collect data from university teachers and staff, which totally in two hundred and twenty two sample (reply rate 44 percent). The statistics used for this research included percentage, mean, standard deviation, testing analysis of the correlation coefficient Pearson and one-way analysis of variance.

The result showed that most of the respondents were female. Aged between 31-40 years, graduate degree and staff. The most management factors affecting the element of risk management was planning. In addition, university administrators in charge of risk management should have pay attention, discipline and decentralization. In order to increase performance on management process, which that affecting the strategic risk. The benefit of this research showed that, the effective risk management should have to consider the internal factors and external factors. Especially management factors support the element of risk management in successfully.


ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี|Factors Affecting Risk Management : A Case Study of Dhonburi Rajabhat University

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1310
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code