ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Last modified: April 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Factors Affecting Risk Management : A Case Study of Dhonburi Rajabhat University

ชื่อผู้วิจัย

อรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช

สาขา

การจัดการทั่วไป

ปีการศึกษา

2560

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

หน้าปก

01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี)

05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11

บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง)

11_ref.pdf
12

ภาคผนวก

12_app.pdf
13

ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี)

13_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 275
Previous: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Next: Work Engagement in India and Thailand: A Comparative Analysis