ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Last modified: March 2, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Factors Influencing Buying Decision at Traditional Trade in Phasi Charoen Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนิติกิตติ์ กรุงแก้ว
Mr. Nitikit Krungkaew
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง|Citation

นิติกิตติ์ กรุงแก้ว. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Krungkaew N. (2017). Factors influencing buying decision at traditional trade in Phasi Charoen Bangkok. (Master’s independent study). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

 งานวิจัยครั้งนี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเพมหาคร ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เคยซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ใช้วิธีเก็บโดยใช้แบบสอบถามและใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการแจกแจงความถี่และร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Pearson Correlation และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis: MRA) จากปัจจัยที่นำมาวิเคราะห์คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ

ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรสเป็นโสด อาชีพทำงานบริษัทเอกชน / รับจ้าง ระดับการศึกษาปริญญาตรี และรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่การตลาดกับการตัดสินใจซื้อ พบว่าระดับการตัดสินใจมากคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคุณได้แก่

y = .518(x7) + .378(x1) + .306(x5) – .126(x4) ; R2 = 0.712


Abstract

The purposes of the research were to study factors influencing buying decision at traditional Trade in Phasicharoen, Bangkok. And analysis in related between factors related and buying decision at traditional trade in Phasicharoen, Bangkok. Sampling was done of 400 people with a people who buying goods from Traditional Trade in Phasi charoen, Bangkok. Questionnaires were used to collect data. The data was analyzed as frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. The correlation was used to Pearson product moment correlation coefficient and a multiple linear regression with stepwise.

The results of the study showed that most of samples were female, 31-40 years of age, married, worked in private companies / employee, hold bachelor’s degree a monthly income more than 30,000 Baht. From an analysis in mean and standard devition from marketing factor and buying decision. it was found that the place factor exhibited the highest mean while the next lower ranks were factors in people and product, respectively. From an analysis in related between factors related and buying decision. it was found that the physical factor exhibited the highest mean while the next lower ranks were factors in product and process, respectively. Marketing factors and The image factor were affecting to buying decision At traditional trade in Phasicharoen, Bangkok with 4 variables physical, product, people and promotion and a multiple linear regression equation. Listed below.

y = .518(x7) + .378(x1) + .306(x5) – .126(x4) ; R2 = 0.712


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร / Factors Influencing Buying Decision at Traditional Trade in Phasi Charoen, Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 785
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code