ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันของผู้หญิงวัยทำงานในเขตภาษีเจริญ

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อบทความ: ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันของผู้หญิงวัยทำงานในเขตภาษีเจริญ
Research Article: Factors Influencing Purchasing Behavior of Working Women towards Imported Makeup Cosmetics in Phasi Charoen
ผู้เขียน/Author: อาจารย์อริสรา อัครพิสิฐ | Ms. Arisara Akarapisit
Email: arisara.aka@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Business Administration in International Business Management,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันของผู้หญิงวัยทำงานในเขตภาษีเจริญ

การอ้างอิง/citation

อริสรา อัครพิสิฐ. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันของผู้หญิงวัยทำงานในเขตภาษีเจริญ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ (1) เพื่อสำรวจปัจจัยส่วนบุคคลของผู้หญิงวัยทำงานในเขตภาษีเจริญที่ซื้อเครื่องสำอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสัน (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันของผู้หญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริญ และ (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันผู้หญิงวัยทำงานในเขตภาษีเจริญเมื่อมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้หญิงวัยทำงานในเขตภาษีเจริญที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปีที่มีพฤติกรรมซื้อเครื่องสำอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันจำนวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณา ซึ่งประกอบด้วย ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ซึ่งประกอบด้วย การทดสอบ Chi-Square และ One Way ANOVA (F-test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประเภทครีมรองพื้นมากที่สุด ตราสินค้าที่ซื้อมากที่สุดคือ ตราสินค้า 002 เหตุผลสำคัญในการซื้อสินค้ามาจากความชอบส่วนตัวและตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตัวเอง โดยซื้อจากเคาน์เตอร์แผนกเครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะซื้อเมื่อจำเป็น ครั้งละ 1-2 ชิ้นขึ้นไป และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อครั้งละ 1,000 – 2,000 บาท นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยที่สำคัญมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันในด้านตราสินค้าที่ซื้อและค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันในด้านสถานที่ซื้อสินค้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: ปัจจัย, เครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสัน, ผู้หญิงวัยทำงาน


ABSTRACT

The purposes of this research were (1) to explore the personal factors of working women in Phasi Charoen purchasing imported makeup cosmetics (2) to examine the purchasing behavior of imported makeup cosmetics of working women in Phasi Charoen and (3) to study the influences of marketing mix factors towards purchasing behavior of imported makeup cosmetics of working women in Phasi Charoen. The samples were 400 working women aged between 15-60 years old in Phasi Charoen having purchasing behavior of imported makeup cosmetics, selected by using the purposive sampling method. The data were collected by using questionnaires. Statistics used for the analysis include the descriptive statistics: percentage, mean, and standard deviation, and the inferential statistics: Chi-Square and One Way ANOVA (F-test) for testing the hypotheses at 0.05 statistical significance level.

The results of the study showed that most of the respondents were aged between 21-30 years old, held a bachelor’s degree, worked in private sector, and earned average monthly income of 15,000-20,000 baht. Most of the respondents bought foundation products and the most popular brand among them was the brand 002. The most important reason for buying products was personal preference and purchasing decision was made by themselves. The respondents bought products from cosmetic counters in department stores when necessary, usually 1-2 pieces per time, and the average amount spent at a time was 1,000-2,000 Baht. Furthermore, the overall marketing mix factors influencing the purchasing behavior of imported makeup cosmetics was at a high level and the most important factor was product.

The results of testing Hypothesis 1 showed the significant relationship between personal factors including age, education, occupation, and income and purchasing behavior of imported makeup cosmetics in terms of brand and purchasing expense at a statistical significance level of 0.05 and the results of testing Hypothesis 2 showed that the marketing mix factors had influences on purchasing behavior of imported makeup cosmetics in terms of place of purchasing at a statistical significance level of 0.05.

Keywords:  Factors, Imported makeup cosmetics, Working women.


ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันของผู้หญิงวัยทำงานในเขตภาษีเจริญ / Factors Influencing Purchasing Behavior of Working Women towards Imported Makeup Cosmetics in Phasi Charoen

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

รายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 724
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code