แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงงานสหกิจศึกษาในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

Last modified: January 24, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง: แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงงานสหกิจศึกษาในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
Title: Guidelines for Improving the Quality of Cooperative Education Projects in Tourism and Hospitality Business
ผู้วิจัย:
Researcher:
ผศ. ดร.ชลลดา มงคลวนิช – Assist. Prof. Dr. Chollada Mongkhonvanit
หลักสูตรที่สอน:
Degree:
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) – B.A. (Tourism and Hospitality Industry)
สาขาที่สอน:
Major:
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ – Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality Industry
สังกัดคณะวิชา:
Faculty of study:
ศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)
ปีการศึกษา:
Academic year:
2565 (2022)
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่:
Published:
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงงานสหกิจศึกษาในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
Research Report Guidelines for Improving the Quality of Cooperative Education Projects in Tourism and Hospitality Business 

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อคุณภาพโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงงานสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง 218 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลติดตามการดำเนินงานสหกิจศึกษา

     ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพโครงงานสหกิจศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก หากแยกกลุ่มประเภทของสถานประกอบการพบว่า คุณภาพโครงงานสหกิจศึกษาในธุรกิจบริการมีมากกว่าโครงงานสหกิจศึกษาในธุรกิจท่องเที่ยว ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อคุณภาพโครงงานสหกิจศึกษาที่พบมากที่สุดคือ สถานประกอบการไม่เปิดโอกาสให้นำผลงานไปทดลองกับผู้มารับบริการจริง รองลงมาคือ ระยะเวลาในการทำโครงงานน้อยไป นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง และขาดความรับผิดชอบ ตามลำดับ แนวทางพัฒนาคุณภาพโครงงานสหกิจศึกษาจึงควรมีการสื่อสารกับสถานประกอบการถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของผลสัมฤทธิ์ของโครงงาน รวมทั้งควรมีจัดอบรมทั้งทักษะที่จำเป็นในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Soft Skills) และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน (Hard Skills) นอกจากนี้ ยังควรจัดอบรมกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมก่อนไปปฏิบัติงานจริง

Keywords: โครงงานสหกิจศึกษา, แนวทางการพัฒนาสหกิจศึกษา, ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ, สถานประกอบการ


Abstract

This study examined problems and obstacles encountered in the workplace and advisors in tourism and hospitality business cooperative education projects with the aim to propose guidelines for improving the quality of future cooperative education projects. The data was collected through questionnaires, which asked workplace supervisors and institute advisors, as well as in-depth interviews with five cooperative education experts. There were 218 completed questionnaires.

The results of the study revealed that workplace supervisors and institute advisors were highly satisfied with the quality of cooperative education projects. However, when considering each business separately, it was found that those in hospitality businesses were more satisfied than those involved with tourism businesses, especially in terms of beneficial are practical knowledge in the workplace. In addition, most of the problems and obstacles that affect the quality of cooperative education projects arise from workplaces not allowing testing with customers. Secondly, the duration of the projects is short and they lack knowledge of doing research. They also lack a sense of responsibility and maturity in their work. The study results offer ways to improve the quality of cooperative education projects by proposing more effective communication between workplace supervisors and institute advisors to promote understanding of the objectives and importance of project achievement. In addition, there should be training both soft and hard skills, including a systematic problem-solving process.

Keywords: Cooperative Education Project, Cooperative Education Development, Tourism and Hospitality Business, Workplace


Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 85
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code