ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อหูฟังของนักศึกษา

Last modified: August 6, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อหูฟังของนักศึกษา
Factors influencing the purchase of headphones
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอนันต์ แซ่ตัน, นายอภิมุข คงแสงชู
Mr. Anan Satun, Mr. Apimook Kongsangchu
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.คมเดช บุญประเสริฐ
Dr.Komdech Boonprasert
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
ธุรกิจดิจิทัล
Digital Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง|Citation

อนันต์ แซ่ตัน, อภิมุข คงแสงชู. (2565). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อหูฟังของนักศึกษา. (ปริญญานิพนธ์). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Satun, A., & Kongsangchu A. (2022). Factors influencing the purchase of headphones. (Project). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหูฟังของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยสยาม โดยใช้ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายหูฟังได้ทราบถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ และนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มากขึ้นโดยงานวิจัยนี้เป็น การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ตัดสินใจซื้อหูฟังในมหาลัยสยามที่เคยซื้อหูฟังจำนวน 400 คน ผ่านการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire)

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจซื้อหูฟังของผู้บริโภคในมหาลัยวิทยาลัยสยาม ได้แก่ ปัจจัยด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคามีความเหมาะสมกับรูปแบบดีไซน์ของด้านราคาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านการจัดคนหรือพนักงาน ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศและค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่แตกต่างกันจะ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหูฟังที่แตกต่างกัน ขณะที่ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหูฟังที่ไม่แตกต่างกัน

คำสำคัญ: ปัจจัย, อิทธิพล, การตัดสินใจ, ซื้อหูฟัง


Abstract

This study’s goal was to examine the elements influencing university customers’ decisions to buy headphones. Headphone store owners can use personal factors and marketing mix factors (TP) to learn how customers behave when making purchases. They can use this knowledge to develop strategies and create a marketing plan that works for them, increasing their revenue. This study, a survey research, employed questionnaires to obtain information from 400 Siam University students who had previously purchased headphones and were considering doing so.

According to the research’s findings, elements like the materials used to make a high-quality product can influence consumers’ decisions to purchase headphones in universities. The pricing point fits the design aesthetic of the distribution channel’s pricing factor under considerations for distribution strategies and marketing promotions. staffing or personnel issues. Additionally, it was discovered that gender and other monthly expenses would affect a person’s decision to purchase headphones at various ages, status levels. Educational levels made no difference in selecting whether to purchase headphones.

Keywords: Factor, Influence, Decision, Purchase Headphone


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อหูฟังของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 169
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code