ปัจจัยที่เสริมสร้างความพึงพอใจและอุปสรรคในการใช้บริการ ในวรบุรี สุขุมวิท โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท FACTORS WHICH CONTRIBUTE TO ENHANCE CUSTOMER’S SATISFACTION AND BARRIERS TO SERVICES OF WORABURI SUKHUMVIT HOTEL AND RESORT

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ปัจจัยที่เสริมสร้างความพึงพอใจและอุปสรรคในการใช้บริการ ในวรบุรี สุขุมวิท โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท FACTORS WHICH CONTRIBUTE TO ENHANCE CUSTOMER’S SATISFACTION AND BARRIERS TO SERVICES OF WORABURI SUKHUMVIT HOTEL AND RESORT
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

ปัจจัยที่เสริมสร้างความพึงพอใจและอุปสรรคในการใช้บริการ
ในวรบุรี สุขุมวิท โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
FACTORS  WHICH  CONTRIBUTE  TO  ENHANCE  CUSTOMER’S   
SATISFACTION  AND  BARRIERS  TO  SERVICES  OF  WORABURI 
SUKHUMVIT   HOTEL AND RESORT

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว สุชานรี  แก้วจีน        5614400005
นาย มัดทิว  อิ่มวงค์ทรัพย์        5614400008
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 208
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print