บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเสียงในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ บริษัท ซีอาล็อตบูติคโพสท์โปรดักชั่น จำกัด กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง “FIFTEEN” (2558)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเสียงในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ บริษัท ซีอาล็อตบูติคโพสท์โปรดักชั่น จำกัด กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง “FIFTEEN” (2558)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเสียงในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ บริษัท ซีอาล็อตบูติคโพสท์โปรดักชั่น จำกัด กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง “FIFTEEN”  (2558)
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         Role of Sound department in film production process.Ze’alots boutiquepost production Co.,Ltd. studies : FIFTEEN (2015)
รายชื่อนักศึกษา นาย สิทธิชาต สถิรรัตน์ 5505600020
ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์–ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 1/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 147
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print