ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว 4 ภาค (ไส้อั่ว ลาบ คั่วกลิ้ง ต้มยำกุ้ง)

Last modified: March 15, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว 4 ภาค (ไส้อั่ว ลาบ คั่วกลิ้ง ต้มยำกุ้ง)
Four-region Rice Seasoning Product  (Sai Oua, Laab, Roasted Kling, Tom Yum)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนฤมล   ปรึกไธสง, นายชาลาพฤกษ์   สิปปกร, นายพรเลิศ  สุขสุภาพ
Ms. Narumoln  PrugThaisong, Mr. Chalapluk  Sippakorn, Mr. Pornlerd  Suksuphab
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จินต์จุฑา  ไชยศรีษะ
Ms. Jinjuta  Chaisrisa
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

นฤมล  ปรึกไธสง, ชาลาพฤกษ์  สิปปกร และ พรเลิศ  สุขสุภาพ. (2562). ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว 4 ภาค (ไส้อั่ว ลาบ คั่วกลิ้ง ต้มยำกุ้ง). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานผงโรยข้าว 4 ภาค เป็นการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับโรงแรม ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการนำวัตถุดิบเหลือใช้มาสร้างผลิตภัณฑ์ เป็นผงโรยข้าว  4 ภาค (ลาบ/ไส้อั่ว/ต้มยำ/คั่วกลิ้ง) จากนั้นนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จึงได้ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว จากการทดสอบประสาทรสสัมผัส พบว่าความสะดวกในการพกพา มีค่าเฉลี่ย 4.90 สามารถเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค มีค่าเฉลี่ย 4.90 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง มีค่าเฉลี่ย 4.90 ตามลำดับ

คณะผู้จัดทำได้ตรวจค่าความชื้น พบว่าคั่วกลิ้งมีค่าเฉลี่ยความชื้นอยู่ที่ 0.77 ใส้อั่วมีค่าเฉลี่ยความชื้นอยู่ที่ 0.70 ต้มยำมีค่าเฉลี่ยความชื้นอยู่ที่ 0.41 ลาบมีค่าเฉลี่ยความชื้นอยู่ที่ 0.18 ตามลำดับ

คำสำคัญ: ผงโรยข้าว, ลาบ, ไส้อั่ว, คั่วกลิ้ง, การอบแห้ง


Abstract

The purpose of this project was to make and create new products for the hotel during the Covid-19 situation. The authors initiated to use leftover ingredient to create four-region rice seasoning (consisting of four flavors, Laab / Sai Aua (Northern Thai Spicy Sausage) / Tom Yum Kung / Kuakling (Yellow Curry Paste)). The product was dried at 170 degrees Celsius for 30 minutes. The product was brought for sensory evaluation. The results indicated that a mean portability was 4.90, a mean alternative to consumers was 4.90, a mean practical development of product was 4.90, respectively.

Therefore, the authors checked the humidity value. It was found that Kuakling (Yellow Curry Paste) rice seasoning had the average humidity content of 0.77. Sai Aua (Northern Thai Spicy Sausage) had the average humidity content of 0.70. Tom Yum had the average humidity content of 0.41. Laab had the average humidity content of 0.18, respectively.

Keywords:  Rice seasoning, Laab, Kuakling (Yellow Curry Paste), drying.


ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว 4 ภาค (ไส้อั่ว ลาบ คั่วกลิ้ง ต้มยำกุ้ง) | Four-region Rice Seasoning Product (Sai Oua, Laab, Roasted Kling, Tom Yum)

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1412
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print